Databáze porodních babiček

Databáze, obsahující jména zhruba tisícovky porodních babiček praktikujících v českých zemích zhruba od konce 18. do poloviny 20. století, mohla vzniknou díky podpoře Grantové agentury České republiky prostřednictvím realizace grantového projektu č. 17-14082S Porodní báby: profesionalizace, institucionalizace a výkon historicky prvního ženského kvalifikovaného povolání v průběhu dvou staletí, 1804-1948. Sestavili jsme ji na základě typologicky rozličných pramenů; to, co nás zajímalo především, byla sama postava porodních babiček či asistentek, jejich kolektivní portrét, kolektivní biografie.

 K dispozici jsme měli zhruba třicítku dochovaných porodních deníků, dále informace z archivních fondů, uzavřených matrik, z časopisů určených porodním bábám (asistentkám), které otiskovaly výmluvné medailonky k životním jubileím svých čtenářek (a jejich nekrology). Pomohly nám i ojedinělé genealogické studie, knižní i časopisecké.

Seznam jmen, na první pohled impozantní, má daleko do toho být vyčerpávající, neboť víme, že v této dlouhé době působilo v českých zemích babiček několikanásobně víc.

U většiny biogramů jsme navíc zůstali jen u jména, příjmení, času a místa, kde bába působila. Jen někde se podařilo doplnit údaje o její orientační či prokreační rodině, vzdělání, případně o dalších aktivitách.

Proto jsme se rozhodli tuto databázi, která je jedním z výstupů z našeho projektu, postupně doplňovat a poskytnout ji široké veřejnosti s nadějí, že počet biogramů a bohatost údajů u jmen již zveřejněných bude utěšeně stoupat. Přivítáme jakékoli informace o porodních babičkách působících cca od konce 18. do poloviny 20. století v českých zemích a rádi je do databáze přidáme.

Údaje s uvedením zdroje je možné posílat na adresu milena.lenderova@upce.cz.

 

Vybrané zdroje, na základě kterých databáze vznikla:

DOLEŽAL, Antonín. Od babictví k porodnictví. Praha 2001.

GLÖKNER, Marie, Porodní báby v městě Kyšperku, http://casobeh.blogspot.cz/2016/07/porodni-baby-v-meste-kysperku_5.html, cit. 4. 12. 2017.

GRABCOVÁ, Dana, Mini příběhy, rukopis, 2018 (vytěženo z fondu Farní úřad Lomnice n. Popelkou).

GRUNDA, Blahomil, ŠEVČÍKOVÁ, Jitka, Ranhojiči, lékaři a porodní báby Blanenska, Kunštátska a Boskovicka, Blansko: Nemocnice Blansko 2012.

HANULÍK, Vladan (ed.), Porodila šťastně děvče. Porodní deníky čtyř porodních babiček z 19. století, Univerzita Pardubice, Pardubice 2017.

NEBESKÁ, Lenka, Tři generace porodních babiček ze Sopotnice, Genealogické a heraldické listy 4, 2015, s. 12 – 21.

NEBESKÁ, Lenka, Střípky o porodních babičkách, Genealogické a heraldické listy, 3/2016, s. 71 -78.

BERECKA, Radek, Porodní baby v Březolupech, http://www.brezolupy.cz/www/index.php?option=com_content&view=article&id...

STOKLASOVÁ, Hana, Porodní bába? Asistentka? Porodní deníky z let 1898-1954. Univerzita Pardubice, Pardubice 2018.

TINKOVÁ Daniela, Tělo, věda, stát. Zrození porodnice v osvícenské Evropě. Praha 2010.

 

Vysvětlení zkratek:

AHMP = Archiv Hlavního města Prahy

AM = archiv města

ČPB – Časopis porodních babiček

M64 = Archiv Univerzity Karlovy. M64, Matricula Facultatis Medicae pragensis ab anno MDCCLXXXIV.

M71 – Archiv Univerzity Kalovy, UK, M71 Matricula Facultatis Medicae pragensis ab anno 1828.

MA = městský archiv

SOA – státní oblastní archiv

SOkA Státní okresní archiv

UJPA = Ústřední jednota porodních asistentek

VVZPA – Věstník věnovaný zájmům porodních asistentek

ZJPB – Zemská jednota porodních babiček